2019 – Prepravili sme viac ako 77 miliónov cestujúcich.
2019 – Priemerné meškanie len 2,02 minúty.
2019 – Mzdy zamestnancov medziročne vzrástli až o 10,30 %.
2019 – Dosiahli sme vyrovnané hospodárenie a rekordné tržby z prepravy cestujúcich.
2019 – Neznáme vrchy budú hviezdami nových tatranských vozidiel.
2019 – Obľúbenosť vlakov InterCity rastie, ich vyťaženosť bola takmer 76 %.
2020 – SUPERGARANCIA ZSSK – bezprecedentne nerieši príčiny meškania a garantuje dopravu v 34 vlakoch.
2020 – Spustili sme prevádzku najnovšieho strediska technicko-hygienickej údržby vo Vrútkach.
Do roku 2030 prepravíme až 100 miliónov cestujúcich ročne.
Do roku 2030 zvýšime vyťaženosť moderného vozidlového parku.
Do roku 2030 zlepšíme kvalitu služieb stabilným počtom zamestnancov.

VÍZIA UDRŽATEĽNEJ EURÓPSKEJ MOBILITY

Železničná doprava ako doprava prvej voľby? CER – Spoločenstvo európskych železničných podnikov a manažérov infraštruktúry, pokladá železničnú prepravu za kľúčovú v súvislosti s udržateľnosťou európskej mobility. Pretože železnice:
 • sú konkurencieschopným a životaschopným spôsobom dopravy
 • ponúkajú kvalitný servis za adekvátne ceny
 • sú rozhodujúce pri dosahovaní znižovania skleníkových plynov, znečistenia ovzdušia, a napomáhajú dosiahnutiu energetickej bezpečnosti
 • predstavujú nosnú časť integrovaného dopravného systému
 • podporujú hospodársky rast a vytvárajú pracovné príležitosti
 • digitalizáciu systémov využívajú nové príležitosti a udržujú si post najbezpečnejšieho spôsobu pozemnej dopravy

Ekonomický prínos Doprava je základnou funkciou každého moderného hospodárstva. Železnice zamestnávajú milóny ľudí, jedno pracovné miesto v železničnej doprave vytvára viac ako jedno iné pracovné miesto v nepriamo závyslých hospodárskych činnostiach.

Ekonomická veľkosť európskeho železničného sektora (hrubá pridaná hodnota)

Bezpečnosť
Železnica je najbezpečnejším spôsobom pozemnej dopravy. Vďaka interoperabilite a bezpečnosti garantujú železnice plynulú cirkuláciu cestujúcich v EÚ aj za jej hranicami.

Úmrtia na miliardu osôb/km podľa druhu dopravy (2011 – 2015)

Energetická úspora
Železničná doprava je 6x energeticky úspornejšia oproti cestnej doprave vďaka nižšiemu odporu vzduchu “nižšiemu valeniu”. Pri spotrebe iba 2 % celkovej energie EÚ prepraví až 8 % cestujúcich.

VÍZIA ZSSK

Naša vízia je tvoriť spojovací článok medzi samosprávou a štátom pre oblasť verejnej dopravy.
Vzájomnou komunikáciou a koordináciou je možné dosiahnuť:

 • trvalo udržateľnú mobilitu
 • zvýšenie kvality života v regiónoch
 • ekologickú alternatívu k individuálnej automobilovej doprave
 • zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy
 • efektívne využitie času pri preprave
 • Hustota železničnej siete SR má dostatočný potenciál na vytvorenie kostry systému verejnej dopravy.
 • Rozhodujúcou je reálna zastaranosť železničnej infraštruktúry.

Traťové rýchlosti

POROVNANIE INVESTÍCIÍ

Špirála úpadku verejnej dopravy

 • Výsledkom nedostatočnej podpory verejnej dopravy je kolabujúca doprava v mestách.
 • Systém verejnej dopravy sa postupne dostáva do začarovaného kruhu.

Výdavky členských krajín na železničnú infraštruktúru západná, stredná a východná Európa

 • Vyspelosť dopravného systému krajiny je závislá od podpory a rozvoja jednotlivých dopravných módov.

Výška investície do údržby železničnej infraštruktúry na km trate

Výška investície do údržby cestnej a železničnej infraštruktúry

POTENCIÁL ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY

 • Potenciál železničnej dopravy je obmedzený len jej kvalitou a kapacitou.
 • Železničná doprava poskytuje ekologické a udržateľné riešenie pre kapacitne náročné prepravné prúdy. V decembri 2019 členské štáty EÚ akceptovali Európsky ekologický dohovor (European Green Deal) o udržateľnej mobilite, ktorého cieľom je urýchlenie znižovania emisií z dopravy – do roku 2050 je cieľom zníženie emisií skleníkových plynov až o 90 %.
 • Fungujúca železničná doprava ponúka spoľahlivé a stabilné riešenie pre prepravu osôb aj tovaru za každých okolností. Automatizovaná mobilita a inteligentné systémy riadenia dopravy zvýšia efektívnosť a ekologickosť dopravy.
 • Železničná doprava má minimálny negatívny vplyv na životné prostredie.
 • Interoperabilita železničnej dopravy poskytuje široký priestor pre rozvoj a vzájomné využitie skúseností. Budú sa rozvíjať riešenia založené na inteligentných aplikáciách a na „mobilite ako službe“.

ZAHRANIČNÉ RIEŠENIA

ZSSK je dôležitou súčasťou riešenia mobility stredoeurópskeho regiónu.

Výška investície do údržby železničnej infraštruktúry na km trate

Investície do ekologickej verejnej dopravy sú investície do kvality života v krajine.

Porovnanie železničnej dopravy na Slovensku a vo Švajčiarsku

MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Vzájomným prepojením všetkých krajských miest atraktívnou a rýchlou železničnou sieťou, sa potenciál železničnej osobnej dopravy odzrkadlí na:

 • znižovaní nezamestnanosti
 • vysokej dostupnosti a flexibilita kvalitných zamestnancov
 • plnohodnotne využitom čase počas prepravy
 • zachovaní kvality života a osídlenia regiónov

Našim cieľom je zlepšiť mobilitu a dostupnosť železničnej dopravy na Slovensku tak, aby sme dosiahli atraktívne prepojenie najväčších miest s minimálnym cestovným časom a dostatočný rozsah spojov na diaľkových aj prímestských linkách.

modernizácia

Cieľom ZSSK je efektívnym spôsobom realizovať prepravné služby, a tým podporiť:

 • nárast počtu prepravených cestujúcich,
 • optimálny dopravný výkon na linkách,
 • zvyšujúcu sa efektivitu práce,
 • silný dôraz na ekológiu, inovatívnosť a služby.

Copyright © Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Všetky práva vyhradené.