2019 – Prepravili sme viac ako 77 miliónov cestujúcich.
2019 – Priemerné meškanie len 2,02 minúty.
2019 – Mzdy zamestnancov medziročne vzrástli až o 10,30 %.
2019 – Dosiahli sme vyrovnané hospodárenie a rekordné tržby z prepravy cestujúcich.
2019 – Neznáme vrchy budú hviezdami nových tatranských vozidiel.
2019 – Obľúbenosť vlakov InterCity rastie, ich vyťaženosť bola takmer 76 %.
2020 – SUPERGARANCIA ZSSK – bezprecedentne nerieši príčiny meškania a garantuje dopravu v 34 vlakoch.
2020 – Spustili sme prevádzku najnovšieho strediska technicko-hygienickej údržby vo Vrútkach.
Do roku 2030 prepravíme až 100 miliónov cestujúcich ročne.
Do roku 2030 zvýšime vyťaženosť moderného vozidlového parku.
Do roku 2030 zvýšime kvalitu služieb s rovnakým počtom zamestnancov.

STRATÉGIA A CIELE

Rozvoj ľudského kapitálu

Zvyšujeme mieru zaangažovanosti našich zamestnancov.

Chceme zvýšiť produktivitu pri stálom počte zamestnancov:

 • inteligentným riadením kapacít
 • transformáciou ľudských zdrojov

Delenie rizík s partnermi

Zdieľame riziko aj prínosy, vytvárame platformu.

Chceme zvýšiť efektívnosť využívania železničných koľajových vozidiel:

 • optimalizáciou vozidlového parku
 • sledovaním potrieb regiónov v aktuálnom čase

Inteligentné riadenie kapacít

Meníme a modernizujeme riadiace procesy, kapacity riadime inteligentne.

Chceme zvýšiť prevádzkyschopnosť železničných koľajových vozidiel:

 • transformáciou údržby, logistiky
  a prevádzky
 • výstavbou siete stredísk technicko-hygienickej údržby

Nový vzťah s cestujúcimi

Vychádzame v ústrety potrebám zákazníkov, zrýchľujeme a predvídame.

Chceme dosiahnuť nárast počtu zákazníkov a nárast tržieb:

 • zvyšovaním kvality služieb
 • vstupom ZSSK do digitálnej éry
 • inováciami služieb
rozv-1-2

Staráme sa

Rozvoj ľudského kapitálu

Takmer šesťtisíc zamestnancov denne sa stará o to, aby každý cestujúci prišiel do svojho cieľa bezpečne a včas.

Stále zamestnanie, ktoré má zmysel

Záleží nám na zamestnancoch a preto pre nich zabezpečujeme:

 • odborný a osobný rozvoj
 • možnosť podieľania sa na rozvoji a smerovaní spoločnosti
 • zlepšenie finančného ohodnotenia
kariéra

ZSSK zabezpečuje najlepšie podmienky pre zamestnancov aj vďaka aktívnemu členstvu v inštitúciách:

Zamestnanci

Zamestnanci

Priemerná mzda

zamest-77

Vzdelávanie zamestnancov

vzdelanie-2-1-e15859237875257

Zamestnanci

Odborné vzdelávanie

ZSSK participuje na výchove a vzdelávaní súčasných i potenciálnych zamestnancov iniciatívne vo vnútri spoločnosti, ako aj v rámci partnerstiev:

Spolupráca so školami

 • kooperácia s ôsmimi strednými odbornými školami naprieč celým Slovenskom

Odborné praxe a stáže

 • pre študentov partnerských škôl ponúka ZSSK prevádzkovú prax a odborný výcvik
 • ako jedna z prvých spoločností vo verejnom sektore, ZSSK zavádza didaktické pomôcky  v rozšírenej realite

Duálne vzdelávanie

 • v spolupráci so SOŠ dopravná Martin-Priekopa sa ZSSK angažuje v najefektívnejšom spôsobe prípravy žiakov pre prax spájaním teórie a praxe v modernom spôsobe výučby, ktorá je prepojená na firemné vzdelávacie stredisko

Záverečné práce

 • participácia na personálnej a materiálnej podpore pri vypísaných záverečných prácach v spolupráci so Žilinskou univerzitou

Implementácia jednotlivých opatrení.

spol-1-2

Spolupracujeme

Delenie rizík s partnermi

Z dôležitých súčastí riadenia spoločnosti prostredníctvom risk managementu je snaha potenciálne riziko rovnomerne rozložiť a preniesť časť na dodávateľov.

ZSSK vytvára platformu pre nové obchodné modely v rovnocennom partnerstve s podnikateľmi, kde si delí riziká aj výsledky:

 • FULL SERVICE
  • Pri nedodržaní limitov prevádzkovej schopnosti OV, ktorá je stanovená na 97,5 % a pre EJ DMJ na 95 %, je dodávateľ sankcionovaný podľa skutočného % prevádzkyschopnoti.
 • LEASING
  • Zodpovednosť prenajímateľa za pravidelnú i korektívnu údržbu ŽKV, ako aj povinnosť zabezpečenia náhradného vozidla počas údržby prenajatého ŽKV.
 • ZABEZPEČENIE U ZARIADENÍ DLHŠEJ GARANCIE
  • Spoľahlivosť dodávaných produktov a zníženie nákladov na udržiavanie a prevádzku vozidiel pri dodržanej hodnote deklarovaného nákladu na km/sedadlo.
Cluster

ZSSK aktívne spolupracuje a tvorí projekty spolu s partnermi Priemyselného inovačného klastra, ktorého je spoluzakladateľom. Partnermi ZSSK sú lídri vo svojom podnikaní na Slovensku i vo svete.

Zahraničné spolupráce

ZSSK je členom renomovaných organizácií, ktoré združujú železničné spoločnosti z Európy aj zo sveta. Členstvo v organizáciách pre ZSSK znamená možnosť podieľať sa na množstve medzinárodných komerčných a technických aktivít, projektov a možnosť byť pri tvorbe legislatívy EÚ relevantnej pre celý železničný sektor.

Medzinárodné organizácie, ktorých ZSSK je aktívnym členom:

Implementácia jednotlivých opatrení.

int-1-2

Inovujeme

Inteligentné riadenie kapacít

Nástup autonómnych technológií do riadenia dopravy a manažovania údržby vozidiel prediktívnym spôsobom môže ročne priniesť úspory v miliónoch eur.

Nové princípy využitia vozového parku
 • zvýšenie prepravných kapacít
 • dosiahnutie vyššej miery bezpečnosti a spoľahlivosti koľajových vozidiel
 • využitie potenciálu IoT
Optimalizácia riadenia prevádzky
 • real time informácie na plánovanie kapacít, resp. vyťaženosti
 • využitie potenciálu IoT pre kontroling vlakov a iné procesy
 • koordinácia s VÚC a dopravnými partnermi, door to door riešenia

Inteligentná prediktívna údržba

 • vyuzitie nových technológií pri predchádzaní porúch a náročnejších opráv
 • site pracovísk technicko-hygienickej údrby (THÚ)
 • kontrolné mechanizmy na  zaistenie čistoty a opráv nedostatkov

Nižšie nároky a náklady na energie

 • využívanie inovatívnych princípov shared economy
 • rozšírenie vybavenia, činností a následne aj rozsahu a kvality služieb údržby a prevádzckovej prípravy
 • poskytovanie služieb údržby a prevádzkovej prípravy koľajových vozidiel ostatným trhovým subjektom

Budujeme nové komplexné servisné areály

ZSSK v súčasnosti disponuje siedmimi centrami na riadenie údržby a opráv, ktoré spravujú celkom 18 pracovísk opravovní vozňov a stredísk prehliadok a opráv.

V spolupráci s odbornou konzultačnou spoločnosťou PwC Slovensko vznikol projekt, ktorého výsledkom je vybudovanie siedmych moderných servisných pracovísk technicko-hygienickej údržby v priebehu dvoch rokov, ktoré výrazným spôsobom prispejú ku skvalitneniu údržby a prehliadok vlakových súprav pred a po nasadení na výkon ako aj k predĺženiu životnosti a spoľahlivosti železničných koľajových vozidiel.

Implementácia jednotlivých opatrení.

zlep-1-2

Zlepšujeme sa​

Nový vzťah s cestujúcim

HISTORICKY NAJVÄČŠIA MODERNIZÁCIA VOZIDLOVÉHO PARKU V ZSSK

Pre zrýchlenie a pohodlnejšie cestovanie ZSSK investuje do modernizácie, obnovy a nákupu vozňov a rušňov. Zrealizované a plánované investície súčasného manažmentu ZSSK do vozidlového parku sú v celkovom objeme cca 383 miliónov eur. Ide tak o najrozsiahlejšie a najvýraznejšie investície do vozidlového parku za posledných 20 rokov, pričom do roku 2025 sa plánuje dosiahnuť 100 %-tnú klimatizovanosť vozového parku.

modernizacia2

Poznámka: aktuálne prebieha súťaž na 52 nových a rekonštruovaných vozňov (17 úplne nových a 35 rekonštruovaných vozňov), ktoré budú v rokoch 2021 – 2023 nasadené na určené regionálne trate Slovenska, predovšetkým v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Viac informácií.

Kľúčové míľniky digitalizácie

V rámci informačných technológií spoločnosť neustále zavádza nové nástroje a procesy, ktoré zjednodušujú a zefektívňujú prácu zamestnancom, ale najmä sú prospešné pre zákazníkov.

Legenda:

 • digitalizácia práce zamestnancov
 •  digitalizácia s priamym dosahom na zákazníka
  • v roku 2018
  • v roku 2019

Implementácia jednotlivých opatrení.

iniciat-2

Projektové iniciatívy​

Implementáciu jednotlivých opatrení zabezpečuje ZSSK prostredníctvom projektových iniciatív.

ATÓMY - Identifikácia cestovateľského správania, počtu a potrieb cestujúcich
63%
PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL
80%
AUTOMATY ZSSK
85%
APPACHE - Redizajn internetového obchodu a mobilnej aplikácie
95%
LOJALITNÝ PROGRAM
95%
ZÁKAZNÍCKE PODANIA - Digitalizácia zákazníckych podaní
85%
KOMPLEXNÝ SYSTÉM RIADENIA BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK
93%
SAMOOBSLUŽNÝ VÝPRAVNÝ SYSTÉM NA KONCOVÝCH TRATIACH
72%
KONSOLIDÁCIA A MIGRÁCIA LICENCIÍ EIS ZSSK
90%
AUTOMATIZÁCIA RIADENIA OBEHOV A TURNUSOV
72%
ÚSPORA TRAKČNEJ ENERGIE
94%
NÁRODNÁ DOPRAVNÁ KARTA
50%

Copyright © Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Všetky práva vyhradené.